Thursday, May 27, 2010

Monami

Tal kata sur,
Meghla dupur.
Bose sara bela
Prem prem khela..

Beguni mejaj,
Akasher khaj.
Bhije jay aankhi,
Kal-boisakhi..

Michhe bole priya,
Michhe kotha diya.
Mon ke mohiya,
Hiya te nahiya..

Akasher bati,
Chand tara sathi.
Chand aalo makhe,
Tara kalo mukhe..

Prem lal-e nil-e,
Rokto bishile.
Lal-e nil-e sada,
Bhag adha adha..

1 comment: